FR-Z240-22K-ER – Mitsubishi Freqrol Z200 22Kw Inverter